Специалност ИД

tu_ed_department_640x300_003

Професионално направление:
5.13. Общо инженерство
Образователно-квалификационни степени (ОКС):
Бакалавър инженер-дизайнер
Магистър инженер-дизайнер
Срок на обучение:
4 години – за степен “бакалавър”
1 година – за степен “магистър”
Форма на обучение: редовна
Завършване: с дипломен проект
Приемни изпити: Рисуване и Композиция

Какво и защо се изучава в специалност ИД?

В специалността се изучават технически, художествени и хуманитарни дисциплини. Застъпени са четири основни направления: графиченр промишлен, интериорен и моден дизайн. Има възможност за разработване на теми в дизайна на транспортни средства, пространственото оформление, дизайна на опаковки и рекламни продукти, уеб дизайн, мебели и др.

гл. ас. д-р Емилия Очкова

Тук можете да научите как се гради мост между изкуство и дизайн. Инженерният дизайн е именно тази връзка.

гл. ас. д-р Яна Юнакова

Съчетава строгата, логическа и последователна инженерна практика с артистичните, художествени и творчески нагласи. Целта е да се балансира между инженерната и художествената подготовка, да са взаимно допълващи се, обогатяващи се една друга и да се получи успешно приложима симбиоза между двете.

доц. д-р Боряна Георгиева

Специалността ИД е „синорна“ специалност, която съчетава художествените умения и инженерните знания, преподавани на обучаемите студенти. Студентите от специалността ИД в ТУ-София получават квалификация с прагматична насоченост при създаването на пазарни продукти с претенции за висока естетическа и експлоатационна стойност.

проф. д-р инж. Николай Ангелов

Голяма идея на съвремието, необходимост за обществото, синтез на научни и художествени познания и умения.

проф. д-р Мария Евтимова

В специалността се подготвят дизайнери в различни области. Изучават се дисциплини, които дават основни познания в областта на дизайна и развиват креативността на студентите.

доц. д-р Георги Червендинев

Какви знания и умения ще получат бъдещите инженер-дизайнери от специалност ИД?

Завършилите тази специалност в ТУ-София съответно на своите индивидуални постижения в учебния процес придобиват необходимите знания и умения да проектират естетизирани продукти за бита, промишленото производство, информационни и рекламни елементи и системи за индивидуално и обществено потребление. Те ще имат познания в областта на ръководството на творчески екипи, маркетинга и начините за реализация на своите проекти.

доц. д-р инж. Мирослав Денчев

Знанията, които биха могли да получат са в широк спектър – както в областта на точни науки като фундаменталните математика, физика, химия, така и в областта на науки за човека, философски и др. Уменията, които биха могли да натрупат са в областта на рисуване, приложни изкуства, калиграфия, графика, моделиране, макетиране и др.

гл. ас. д-р София Ангелова

Ще получат специализирани познания за дизайна. Като история, теория и практика. Ще развият творческото си мислене. Умения за работа в екип, както и професионални умения в избраното от бъдещите инженер-дизайнери направление.

гл. ас. д-р Емилия Очкова

След като завършат тази специалност, студентите ще знаят какво им е нужно, за да произведат един дизайнерски продукт и къде и как да намерят това, в което още нямат опит.

гл. ас. д-р Михаела Гаджева

Познания по инженерно-технически, творчески и дизайнерски дисциплини; способност за аналитично и креативно проектиране.

гл. ас. д-р Светла Василева

Ниво на професионализъм, което да ги направи конкурентноспособни кандидати за работа у нас и в чужбина, но при условие, че искат да знаят и да могат.

гл. ас. д-р Здравка Брайкова

Кое Ви хареса най-много от обучението в ИД?

Разнообразието от задачи, познанството с хора с подобни интереси, съвместната работа и обмяната на идеи.

Климент Климентов

Шанса да се запознаеш с много хора, които също са решили да се обучават като дизайнери и да обмениш идеи с тях. Взаимоотношенията с водещи фирми в областта на автомобилния дизайн.

Борислав Богданов

Преподавателите и знанието, предадено от тях.

Владимир Грънчаров

С много приятни спомени съм от лабораторните упражнения по инженерен дизайн. Другото важно нещо сега като се замисля е това, че човек научава много и за себе си. Кои са силните и слабите му страни, къде да наблегне, кое да развие повече.

Димитър Димитров

Най-много ми харесаха хората, с които имах възможността да се запозная, контактувам и дори сприятеля.

Нешо Нешев

Сложен въпрос, но в крайна сметка – винаги “виновни” са хората :)

Маргарит Ралев

Хората, с които се запознах по време на обучението.

Атанас Згурев

Хората, с които се запознах. Също така и откриването на неподозирани за мен по онова време дисциплини и сфери от дизайна, които се превърнаха в страст, хоби, професия.
Харесва ми и идеята на тази специалност – да ни научи да мислим като дизайнери, без значение дали продуктът ще е химикалка, самолет, лого или уебсайт.

Анелия Андонова

Кое е най-важното, което научихте в ИД?

Необходимо е 5% талант и 95% труд за развитието му.

Борислав Богданов

Винаги има 50 начина да направиш едно нещо.

Маргарит Ралев

Всяко нещо си има много и различни гледни точки.

Атанас Згурев

Теорията по композиция, формообразуване, ергономия, пластика, но най-вече как да намеря нужната ми информация.

Диляна Динкова

Начина на мислене, начина, по който се подхожда при решаването на даден проблем.

Димитър Димитров

„Две-три, до пет, но не повече от седем!” – проф. Ерменков

Климент Климентов

Научете повече за дисциплините и обучението в специалност „Инженерен дизайн“

Разгледайте проекти на студенти и преподаватели от специалност „Инженерен дизайн“

Прочетете интервюта с бивши и настоящи студенти от специалност „Инженерен дизайн“

Включете се в дизайн мрежа и създайте контакти с дизайнери от България и чужбина