Студенти

Магистри

Специалност “Инженерен дизайн”

Професионално направление:
5.13. Общо инженерство
Образователно-квалификационна степен:
Магистър
Професионална квалификация:
Магистър по инженерен дизайн
Срок на обучение:
1,5 години
Форма на обучение:
редовна

Катедра „Инженерен дизайн“ предлага обучение за ОКС магистър по Инженерен дизайн в следните направления:

Дизайн на промишлени изделия
Дизайн на текстил и облекло
Дизайн на рекламни продукти
Дизайн на транспортни средства
Дизайн на тримерни среди
(съвместно с катедра „Програмиране и компютърни технологии”)

Повече информация:

Учебен план 2023/2024
Катедра „Инженерен дизайн” / Машиностроителен факултет
Катедра „Програмиране и компютърни технологии” / Факултет „Компютърни системи и технологии”

Специалност “Графичен и web дизайн”

Професионално направление:
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Образователно-квалификационна степен:
Магистър
Професионална квалификация:
Магистър-инженер
Срок на обучение:
1,5 години
Форма на обучение:
редовна

От учебната 2017/2018 година факултет „Компютърни системи и технологии”, съвместно с преподаватели от катедра „Инженерен дизайн” провеждат магистърска програма „Графичен и уеб дизайн”.
Магистърският курс по „Графичен и уеб дизайн” има за цел да даде знания, да развие умения и да създаде навици в процеса на разработване на софтуерни, в това число и уеб продукти, които да бъдат професионално издържани както от инженерна гледна точка, така и от гледна точка на графичния и интерактивния дизайн.

КАК СЕ СТАВА МАГИСТЪР В ТУ – СОФИЯ

Кандидатстване за магистър – Магистърски програми в ТУ-София

За получаване на по-подробна информация, справки и др. се обръщайте към преподавателите от катедрата

Полезни връзки и информация

Информирайте се за студентските такси, награди, стипендии, кредитиране, общежития, организации, правилници и др.

Научете повече