НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Съвременни технологии в дизайна, архитектурата, изкуството и културата

В 2023г., обявена от Европейската комисия за „Европейската година на уменията“ и в рамките на „Дни на науката – 2023“ катедра „Инженерен дизайн “ към Машиностроителен факултет на Технически университет – София е домакин и организатор на конференцията „D etc. – Съвременни технологии в дизайна, архитектурата, изкуството и културата“.

В продължение на десет години катедра и специалност “Инженерен дизайн” беше домакин и съорганизатор на конференция, посветена на съвременните технологии в областта на културно-историческото наследство. На единадесетата година форумът, на който сме домакини ще разшири своя обхват.

На 16-ти и 17-ти ноември 2023г. преподавателите и студентите от катедра и специалност “Инженерен дизайн” ще бъдем домакини на научна конференция, която ще даде възможност за среща на свободни и творчески заредени умове с интереси в широк спектър от области – инженерни науки, ергономия, дизайн, архитектура, изкуства, култура и т.н. Затова нарекохме конференцията “D etc.” или “Дизайн и така нататък…”

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
доц. д-р София Ангелова – ТУ-София
Членове:
проф. д-р Панчо Томов – ТУ-София
доц. д-р Траян Стамов – ТУ-София
доц. д-р Боряна Георгиева – ТУ-София
Организационен секретар:
гл. ас. д-р Теодора Пешева – ТУ-София

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Почетен председател:
проф. д.н. Иван Кралов – Ректор на ТУ-София
Председател:
доц. д-р Боряна Георгиева – ТУ-София, България
Членове:
проф. д-р Десислава Христова, НХА, България
проф. д-р Милена Лазарова – ТУ-София, България
проф. д-р Васил Живков – ЛТУ, България
проф. д-р Борис Сергинов – НБУ, България
проф. д.н. Росен Митрев – ТУ-София, България
доц. д-р Кристина Маркович, Университет на Риека, Хърватия
доц. д-р Саньин Троха, Университет на Риека, Хърватия
доц. д-р Желько Врцан, Университет на Риека, Хърватия
доц. д-р Красимира Друмева, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, България
доц. д-р Георги Георгиев – Университет на Оулу, Финландия
доц. д-р Йордан Дойчинов – Русенски университет “Ангел Кънчев”, България
доц. д-р Николай Д. Николов – ТУ-София, България
доц. д-р Антония Ташева – ТУ-София, България
доц. д-р Ивайло Пеев – ТУ-София, България
доц. д-р Мартин Иванов – ТУ-София, България

Тематични направления

• Съвременни методи и технологии за визуализиране и прототипиране
• Приложение на дигитални технологии и компютърни методи, вкл. изкуствен интелект
• Съвременни методи и технологии за реставрация, консервация и трансформация
• Предизвикателства на кръговата икономика, устойчивостта и екологичността
• Иновации в образователния процес и комуникацията на науката

Всички тематични направления са приложими към обекти от областите: инженерени науки, ергономия, дизайн, архитектура, изкуство, култура и техни интердисциплинарни полета.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

Работните езици на конференцията са английски език и български език.

ВАЖНИ ДАТИ

до 1 септември 2023 г. – Изпращане на заявки за участие с резюмета на докладите на d-etc-conference@tu-sofia.bg

8 септември 2023 г. – Потвърждаване на приетите заявки

до 22 септември 2023 г. – Изпращане на пълен текст на докладите в съответствие с изискванията на d-etc-conference@tu-sofia.bg

20 октомври 2023 г. – Рецензиране на докладите и потвърждаване на участие

до 27 октомври 2023 г. – Превеждане такси по банков път

до 10 ноември 2023 г. – Изпращане на готови презентации за участие в сесиите

13 ноември 2023 г. – Публикуване на програмата и резюметата на приетите доклади за конференцията (хартиено копие и онлайн).

16 ноември 2023 г. – Регистрация на участниците в конференцията в БИЦ на ТУ-София, Откриване и Пленарна сесия

16 ÷ 17 ноември 2023 г. – Заседания по секции, дискусии, съпътстващи събития и заключително заседание

Място на провеждане

Технически университет – София,
Библиотечно-информационен център,
Конферентна зала и Галерия “ТЕХНЕ”

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
бул. “Св. Климент Охридски” 8
София 1756, България

Лице за контакти:

гл. ас. д-р Теодора Пешева
e-mail: d-etc-conference@tu-sofia.bg
ТУ-София, учебен блок 4, кабинет 4403

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

1. Резюметата е желателно да бъдат оформени според указанията и по образците, дадени по-долу:

За резюмета на български език
Указания за резюме – БГ
Образец – резюме – БГ

За резюмета на английски език
Указания за резюме – ENG
Образец – резюме – ΕΝG

2. Пълният текст на докладите, на английски или български език, трябва да бъде до 10 страници, вкл. фигури, таблици, изображения и литература. За оформянето на докладите се ползват файловете с указания и образци по-долу:

За доклади на български език
Указания за доклад – БГ
Образец – доклад – БГ

За доклади на английски език
Указания за доклад- ENG
Образец – доклад- ΕΝG

3. Всички доклади, отговарящи на сроковете, тематичните направления и изискванията за оформление ще бъдат двойно сляпо рецензирани.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

1. Към всеки доклад на български трябва да има резюме с ключови думи и библиография на английски език.

2. Всички доклади, които отговарят на изискванията за оформление според предоставените образци (виж раздел ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ) ще бъдат допуснати до представяне в съответни заседания по секции.

3. Всички изнесени доклади, преминали двойно анонимно рецензиране ще бъдат публикувани в сборник „D etc. 2023 – Съвременни технологии в дизайна, архитектурата, изкуството и културата“, том 1/2023 (вписан в референтния списък на НАЦИД) и он-лайн на страницата на конференцията.

4. Сборникът „D etc. 2023“ ще бъде публикуван в електронен вид в Репозиториум на ТУ-София.

5. Публикациите на английски език ще бъдат включени в Специално издание на Годишника на ТУ-София, което ще бъде достъпно онлайн в “Proceedings of the TU – Sofia”.

ТАКСИ

• 120 лв. – Участие с доклад
• 140 лв. – Участие с два доклада
• 60 лв. – Участие на докторант / студент
• 30 лв. – Печатен сборник с докладите от конференцията
• 20 лв. – Допълнителен комплект материали

ТАКСАТА включва:
• Програма и резюмета на конференцията
• Кафе-паузи по време на конференцията
• Коктейл „Добре дошли“
• Е-сборник с докладите от конференцията

ПЛАЩАНЕ

Таксите се превеждат по банков път, като основание
при превода се посочва D etc. 2023:

ТУ – София – Технологии ЕООД
за конференция D etc. 2023
Юробанк и Еф Джи България АД
София, бул. “Св. Климент Охридски” №8

BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG89 BPBI 79401 04613 9702