Преподаватели

проф. д-р Пенка Димитрова

Преподавател по цветознание, моден и текстилен дизайн

проф. д-р Мария Евтимова

Преподавател по художествени дисциплини и дизайн на експозиции

доц. д-р инж. Георги Червендинев

Ръководител на катедра „Инженерен дизайн“ и преподавател по ергономия и ергономично проектиране

гл. ас. д-р инж. Боряна Георгиева

Зам.-ръководител на катедра „Инженерен дизайн“ и преподавател по теория и творчески методи в дизайна

гл. ас. д-р Здравка Брайкова-Николова

Преподавател по художествени дисциплини, шрифт, калиграфия и графичен дизайн

гл. ас. д-р Емилия Очкова-Димитрова

Преподавател по формоизграждане и ръководител на керамично ателие за експерименти

гл. ас. д-р инж. София Ангелова

Преподавател по теория на дизайна, ергономия, взаимодействие човек-компютър

гл. ас. д-р Яна Юнакова

Преподавател по художествени дисциплини

гл. ас. д-р Александър Радославов

Преподавател по графичен дизайн и дизайн на опаковки

гл. ас. д-р Михаела Гаджева-Неделчева

Преподавател по художествено-приложни дисциплини

гл. ас. д-р Боряна Георгиева-Гущанова

Преподавател по естетика, моден и текстилен дизайн

ас. инж. Светла Иванова-Василева

Преподавател по ергономия, организация на труда и софтуерна ергономия

ас. Теодора Пешева

Преподавател по художествени дисциплини, шрифт, калиграфия и графичен дизайн

инж. Милка Иванова

Инженер към катедра „Инженерен дизайн“

Други преподаватели

доц. Емилия Чаушова

Хоноруван преподавател по базови художествени дисциплини, продуктов и интериорен дизайн

доц. Цветан Илиев

Хоноруван преподавател по графичен дизайн

проф. д-р инж. Николай Ангелов

катедра ТМММ, МТФ

Хоноруван преподавател по инженерни дисциплини

доц. д-р инж. Мирослав Денчев

Бивш преподавател по теория и творчески методи в инженерния дизайн

доц. д-р инж. Алекси Момов

катедра ИИИМ, СФ

Бивш преподавал по ергономия, ергономично проектиране и техническа безопасност