Студенти

Дипломанти

Образователно-квалификационна степен:
ОКС Бакалавър / ОКС Магистър
Професионално направление:
5.13. Общо инженерство
Научна област:
Технически науки
Научна специалност:
“Ергономия и промишлен дизайн”

График на ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Информирайте се за графика на дипломните защити – документи, сроковете за изпълнение и за предаване на дипломните работи, записване за съответни дати от графика.
За ОКС Бакалавър: График за 8-ми семестър и дипломно проектиране през 2023-2024 уч.г.
За ОКС Магистър: График за 2023-2024 уч.г.

Указания за дипломанти

Методиката за разработване на дипломна работа, изискванията по отношение на нейните форма и съдържание се уточняват с конкретния дипломен ръководител. Тук предоставяме приетите от катедра ИД общи указания. Указания за дипломанти

При предаването на дипломната работа е необходимо да подадете и следните документи:
1. Обходен лист
2. Декларация за авторство , приложена в книжното тяло на дипломната работа;
3. Два броя актуални снимки, изрязани в стандартен размер за документи;
4. Стандартен плик за писмо, върху който се написват без съкращения:
– ОКС бакалавър или магистър;
– специалност;
– факултетен номер;
– три имена;
– телефонен номер.
Пликът не се запечатва, в него се поставят двете снимки.
Дипломната работа, заедно с изброените по-горе документи се предава в канцеларията на катедра „Инженерен дизайн“.

КАК СЕ СТАВА ДИПЛОМАНТ В ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН

За получаване на пълна информация, справки и др. се обръщайте към
гл. ас. д-р Теодора Пешева

блок 4, етаж 4, кабинет 4426А