Лаборатория ИД

Проекти на Лаборатория ИД

tu_IDlab_ekip_640x300_001

tu_IDlab_logo_200x200_000

Лаборатория ИД е научно-приложна лаборатория към катедра “Инженерен дизайн”, чието официално наименование е “Лаборатория за макетиране и прототипиране в дизайна”. Основна цел на лабораторията е да създаде условия за изпълнение на реални проекти, свързани с развойната и изследователска дейност в областта на промишления дизайн.

Предмет на дейност на лаборатория ИД:
консултантска дейност
проектантска дейност
изработване на макети и прототипи
учебна дейност с включване на студенти в реални проекти под формата на стажове и практики

Лабораторията ще дава възможност за провеждане на упражнения на студентите, които са свързани с изработване на макети, включително и по дипломни работи от специалността.

Материалната база на лабораторията се осигурява частично от материалната база на катедра “Инженерен дизайн”. Основните помещения на Лаборатория ИД (ID Lab) са ателиета 3127 (тел. 965 3250) и 4233.