Спекулативен дизайн

Описание на проекта

“Спекулативен дизайн. Анализ на новите перспективи в дизайнерското проектиране”, финансиран от НИС при ТУ-София

Спекулативен дизайн е названието на съвременно течение, наричано още критичен, провокативен дизайн, което вместо да решава проблеми, задава въпроси и отваря нови дискусионни теми. Дизайнерите, в ролята на изследователи, прилагат основно три подхода към критичната дизайнерска практика, които се допълват взаимно: 1. поставяне под съмнение на самата дизайнерска практика; 2. макроперспективно преосмисляне на дизайнерското поле; 3. насочване на дизайнерския дискурс към широки социални и политически феномени.

Настоящият проект цели да запознае участниците и публиката с различните аспекти на спекулативния дизайн, да провокира и реализира идеи и разработки в тази посока.

Изложба “Дизайн размисли”