Планарна антена с фрактална конфигурация

Екип

гл. ас. д-р Климент Ангелов, катедра РКВ, ФТК
Христо Гелов, студент, ТК, ФТК
Юлия Васенда, студент, ИД, МФ
гл. ас. д-р София Ангелова, катедра ИД, МФ

Работата по проекта е финансирана и извършена по договор № 191ИХЪБ0004 / 2019 г., научен проект „Планарни антени, вградени в рекламно-дизайнерски обекти„, реализиран след участие в конкурс „Студентски иновационен хъб“ на НИС при ТУ-София.

Описание

В рамките на проекта са реализирани прототипи на планарни антени, предназначени за предаване и/или приемане на радиовълни с цел осъществяване на комуникация посредством безжични комуникационни технологии. Иновативната идея в разработваните продукти се състои в това, че антените се реализират като планарни фрактални структури, което дава възможност за вграждането им в различни печатни обекти от сферата на рекламата и графичния дизайн. Идеята е развита до прототип и е регистрирана в Патентно ведомство на Република България като полезен модел Рег. No 4041U1 “Планарна антена за визуализация на информация”.

Прототипи на антената

Токопроводящите елементи на антената са оформени от електропроводящо фолио във вид на фрактална конфигурация, вградена между два, залепени помежду си, хартиени и/или полимерни слоя, като върху лицевата повърхност (лице) на антената са нанесени текстови и графични изображения, а на обратната страна (гърба) са обособени контактни зони, където, с помощта на разглобяема електрическа връзка е присъединен високочестотен кабел. Чрез високочестотния кабел, планарната антена се свързва с терминални устройства за безжична радиокомуникация, като предаватели, рутери, репитери и др.

Оптималните характеристики на антената осигуряват подобрено приемане и/или предаване на електромагнитните вълни, а потенциалното разделяне на антената от високочестотния кабел, в комбинация с ниската ѝ себестойност, дава възможността за бърза и лесна замяна на антената, предвид на разнообразна визуална информация, която се предвижда да бъде изобразена върху нея.

Прототипите на планарни антени с фрактална конфигурация, вградени в рекламни обекти предизвикаха интерес сред посетителите на Европейската нощ на учените, която се състоя на 27-ми септември 2019г. и на форума “Младежко техническо творчество”, МТТ’2019 в гр. Горна Оряховица. ( в. “Нов технически авангард”, брой 7 от ноември 2019г., стр. 12).

снимки: Климент Ангелов, вестник “Нов технически авангард”
mockups: www.mrmockup.com, www.postermockup.com