Учебни дисциплини

Творчески методи в дизайна

Oписание

Дисциплината „Творчески методи в дизайна” създава предпоставки за формиране на умения за работа в екип, трениране и развиване на нестандартно мислене, решаване на разнообразни по естество творчески задачи от условия на различна степен на неопределеност.

Целта е да представи знания и да изгради умения в студентите да прилагат групови и индивидуални евристични методи при търсенето на нови и нестандартни дизайнерски решения. Поставяните задачи създават предпоставки за адаптивно, продуктивно и творческо прилагане на методите при проектиране или подобряване на материални и/или виртуални дизайнерски продукти, да се прилага творчески подход при индивидуална и екипна работа.

Темите са съобразени с различни индивидуални и групови евристични методи. Решават се задачи, свързани с изразяване на характера на студента, геометрична евристика, синтезиране формата на геометрични обекти, биоаналогии, интерпретация на морфологичен анализ, фокусни обекти и др.

Преподавател

гл. ас. д-р Боряна Георгиева

Препоръчителна литература

Де Боно, Е., Шест мислещи шапки, ИК Кибеа, София, 2010
Бюзан Т., Силата на творческата интелигентност, изд. Изток-Запад, София, 2013, ISBN978-619-152-185-2
Котлър Ф., Ф. Т. де Бес, Нови техники за нестандартни идеи, изд. Локус, 2007, ISBN 978 954 730 585
Heesch H., Otto Kienzle, Flächenschluß (System der Formen lückenlos aneinanderschließender Flachteile), Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelherg, 1963