Учебни дисциплини

Формени категории

Oписание

Натрупване на практичен опит за използване на отделните категории форми като самостоятелно проявление, като абстрактна пластична интерпретация, като “превод” в различни материали, като адаптирана форма за присъствие в изкуствената среда. Разработване на чувствителност към естетиката на формата в логиката на дизайнерска проницателност. Развиване на специализирани умения и сръчности за макетиране – изграждане на критерии за прецизност, мотивация и воля за постигане на максимална чистота на изпълнение.
Основни теми: Базови познания за формата – белези, елементи, проявление – категории. Композиция на формата Взаимовръзка на дизайна с човешките възприятия. Закономерности на порядъка. Възникване и видове контрасти – формонезависими контрасти – единични и групови. Материалът като медиум в дизайна. Формата като средство за решаване на утилитарни функции в дизайна на предметната среда. Приложение на основните категории форми.
Практичните задачи упражняват дизайнерската логика и развиват специфични сръчности и специални умения за обемно-пластично илюстриране на дизайнерски идеи.