Учебни дисциплини

Ергономично проектиране

Oписание

Основна цел на дисциплината е да формира актуални и приложими знания и умения за процеса на ергономично проектиране. Съдържанието на курса се включва темите: Организиране на работното място; Климат на работното място; Компоненти на микроклимата; Работна среда и елементи от работната среда.
В упражненията по дисциплината се решават конкретни ергономични казуси както индивидуално, така и в екипи до четирима студенти. Ползват се софтуер за 2D графика, 3D моделиране и специализиран софтуер по ергономия.

Равадиново – екипни задачи в една онлайн изложба по време на пандемия

Ravadinovo_logo

Задачата

Семестриалната екипна задача на тема „Равадиново“ се проведе като модул от дисциплината “Ергономично проектиране” в летен семестър на 2019-2020г. Основна цел: цялостен ергономичен редизайн на жизнената среда в почивната база на ТУ-София в с. Равадиново. Съпътстваща цел: повишаване на мотивацията на студентите за натрупване на умения за екипна работа по средномащабни реални проекти, при търсене на оптимални решения, съобразени с индивидуални и обществени потребности. Темата “Равадиново” бе разработена и в дисциплината “ДПРПИС”, съвместно с гл. ас. д-р Теодора Пешева .