Учебни дисциплини

Ергономично проектиране

Oписание

Основна цел на дисциплината е да формира актуални и приложими знания и умения за процеса на ергономично проектиране. Съдържанието на курса се включва темите: Организиране на работното място; Климат на работното място; Компоненти на микроклимата; Работна среда и елементи от работната среда.
В упражненията по дисциплината се решават конкретни ергономични казуси както индивидуално, така и в екипи до четирима студенти. Ползват се софтуер за 2D графика, 3D моделиране и специализиран софтуер по ергономия.

Равадиново – екипни задачи в една виртуална изложба по време на пандемия

Ravadinovo_tabelka