Учебни дисциплини

Ергономия

Oписание

Основна цел на дисциплината е да запознае студентите с основните понятия на класическата ергономия, да ги въведе в нейната научно-приложна форма. Съдържанието на курса включва следните теми: Антропометрия; Размери на човешкото тяло – габаритни, динамични. Диапазон на движенията в ставите на човешкото тяло; Хиротехника; Ръчни инструменти; Органи за управление (ОУ). Ръчни ОУ. Крачни ОУ. Пултове/панели за управление; Работно място. Работни пози, зони, движения.
В упражненията по дисциплината се решават конкретни ергономични казуси както индивидуално, така и в екипи до четирима студенти.

Ценим оригиналните идеи в курсовите работи на нашите студенти…