Добре дошли!

IX-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“

В рамките на „Дни на науката – 2021“

1. Традиции, съвременни проблеми и проучвания на културно-историческото наследство; Културен туризъм, музеи, археология, фолклористика, културна антропология, изобразителни и сценични изкуства. Технически иновации и средства при създаване на интерактивни експозиции и съвременна музейна среда.
2. Реставрация и социализация на културно-историческото наследство.
3. Съвременни техники и технология за съхраняване на архитектурното наследство - цифровизация, дигитална конверсия, цифрови хранилища, изкуствен интелект и др.
4. Методология и образование за опазване на културно-историческото, архитектурното и индустриалното наследство.
5. Съвременни средства и технологии за представяне. Персонализирано търсене и споделяне на обекти на културното наследство във виртуална, допълнителна и мултимодална среда. Проблеми на авторските права.
6. Културно-историческото наследство при продуктовия дизайн и дизайна на жизнена среда.
7. Железницата - минало, настояще и бъдеще.
8. Добри практики.

Почетен председател:
проф. дн Иван Кралов – Ректор на ТУ-София

Председател:
доц. д-р Георги Червендинев – България

Членове:
проф. д-р Валери Стоилов - България
проф. д-р Матилде Оларте – Испания
доц. д-р Румен Николов – България
доц. д-р Гичка Кутова – България
д-р Ралица Гелева - Цветкова - България

Организационен секретар:
Милка Иванова

Председател:
доц. д-р Лидия Гълъбова – Зам. Ректор на ТУ-София

Зам. председател:
проф. д-р Милена Лазарова – България

Членове:
акад. д-р Никола Цекич – Сърбия
проф. д-р Мария-Хесус Пеня Кастро – Испания
проф. д-р Мария Евтимова – България
доц. д-р Николай Николов – България
проф. д-р Орлин Давчев – България

Научен секретар:
д-р Ралица Гелева - Цветкова

 • 90лв. Участие с доклад
 • 60лв. Студенти
 • 150лв. Участие с два доклада
 • 60лв. Участие на постер
 • 100лв. Участие на два постера
 • 30лв. Допълнителен комплект материали
 • 55лв. Сборник с отпечатани доклади

Таксите се превеждат по банков път, като при превода се посочва абревиатурата КИН‘2021:

ТУ София, Технологии ЕООД
за конференция КИН’2021

Юробанк България АД
Бул. "Кл. Охридски" 8, гр. София

BIC: BPBIBGSF
BGN IBAN: BG89BPBI 79401 04613 9702

По изключение (след договореност с Организационния комитет) такси ще се приемат при регистрация на 28 Октомври 2021 само в Български лева.

Таксата включва:

 • Програма на конференцията;
 • Кафе-паузи по време на конференцията;
 • Сборник с отпечатани доклади;
 • Коктейл „Добре дошли“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

 • Пълен текст на докладите – до 6 стр., вкл. фигури, таблици, изображения и литература (цветните изображения да бъдат събрани на 2 страници), написани на един от работните езици на конференцията. Текстът е разположен на формат А4, с отстъпи от ляво, дясно, горе и долу - 20 мм, с шрифт Arial или Times New Roman - 11/12 pt, като страниците не се номерират.
 • Структура на доклада: Докладът трябва да съдържа : Заглавие, Име на автора (авторите), работно място, Резюме на български и английски език, Ключови думи, Текст на доклада с фигури, таблици и изображения,Литература.
 • Резюметата и докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: kin_t@tu-sofia.bg, като прикачени *.doc файлове.
 • Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани.
 • Постерите се оформят на формат А0 и се представят в деня на откриването на Конференцията.
 • Докладите се презентират в рамките на 10 мин.
 • Работни езици: български, английски.
 • На всеки участник се предоставя сборник материали.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 • Публикуване в Сборника на КИН'2021 (ISSN 2367-6523), цитиран в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.
 • Публикуване в рефериран електронен on-line Алманах на Конференцията след рецензиране от Научния Комитет (публикация само на английски език).

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

 • 05 Юли 2021 г. – Изпращане на заявката за участие;
 • 26 Юли 2021 г. – Потвърждаване на приетата заявка за участие;
 • 13 Септември 2021 г. – Изпращане на докладите в съответствие с изискванията;
 • 30 Септември 2021 г. – Рецензиране на докладите и потвърждаване на участие;
 • 11 Октомври 2021 г. – Превеждане такси по банков път;
 • 21 Октомври 2021 г. – Публикуване на програмата на конференцията с приетите доклади;
 • 28 Октомври 2021 г. – Регистрация на участниците в конференцията в Център за международни срещи на ТУ - София;
 • 28 Октомври 2021 г. – Откриване и Пленарна сесия;
 • 28 ÷ 29 Октомври 2021 г. – Заседания по секции, научни дискусии и заключително заседание;
 • 30 Октомври 2021 г. – Културна програма (по предварителна заявка).

Адрес:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
бул. "св. Климент Охридски" 8
София, България

Лице за контакти:

инж. Милка Иванова
+359 (0) 895588576
e-mail: kin_t@tu-sofia.bg
ТУ - каб.: 4524