Добре дошли!

X-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“

1. Традиции, съвременни проблеми и проучвания на културно-историческото наследство. Културен туризъм, музеи, археология, фолклористика, културна антропология, изобразителни и сценични изкуства. Технически иновации и средства при създаване на интерактивни експозиции и съвременна музейна среда.
2. Реставрация и социализация на културно-историческото наследство.
3. Съвременни техники и технологии за съхраняване на архитектурното наследство - цифровизация, дигитална конверсия, цифрови хранилища, изкуствен интелект и др.
4. Методология и образование за опазване на културно-историческото, архитектурното и индустриалното наследство.
5. Съвременни средства и технологии за представяне. Персонализирано търсене и споделяне на обекти на културното наследство във виртуална, допълнителна и мултимодална среда. Проблеми на авторските права.
6. Културно-историческото наследство при продуктовия дизайн и дизайна на жизнената среда.
7. Младежта и културното наследство - образователни програми, проекти, младежки изследователски постижения и инициативи.
8. Добри практики.

Почетен председател:
проф. дн Иван Кралов – Ректор на ТУ-София

Председател:
доц. д-р Георги Червендинев - България

Членове:
проф. д-р Валери Стоилов - България
проф. д-р Матилде Оларте – Испания
доц. д-р Румен Николов - България
доц. д-р Гичка Кутова – България
д-р Ралица Гелева – Цветкова – България

Организационен секретар:
Милка Иванова

Председател:
доц. д-р Лидия Гълъбова - Зам. Ректор на ТУ-София

Зам. председател:
проф. д-р Милена Лазарова – България

Членове:
акад. д-р Никола Цекич – Сърбия
проф. д-р Мария-Хесус Пеня Кастро – Испания
проф. д-р Мария Евтимова – България
доц. д-р Николай Николов – България
доц. д-р Орлин Давчев – България
доц. д-р Велина Панджарова - България

Научен секретар:
д-р Ралица Гелева - Цветкова

 • 90лв. Участие с доклад
 • 60лв. Студенти
 • 150лв. Участие с два доклада
 • 60лв. Участие с постер
 • 100лв. Участие с два постера
 • 30лв. Допълнителен комплект материали
 • 45лв. Е-сборник с отпечатани доклади

Таксите се превеждат по банков път, като при превода се посочва абревиатурата КИН‘2022:

ТУ София, Технологии ЕООД
за конференция КИН’2022
Юробанк България АД
Бул. "Кл. Охридски" 8 София

BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG89BPBI 79401 04613 9702

По изключение (след договореност с Организационния комитет) такси ще се приемат при регистрация на 10 Ноември 2022 фодина само в Български лева.

ТАКСАТА включва:

 • Програма на конференцията
 • Кафе-паузи по време на конференцията
 • Е-сборник с отпечатани доклади
 • Коктейл „Добре дошли“

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

1. Публикуване в Сборника на КИН‘2021 (ISSN 2367-6523), цитиран в Нац. референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.
2. Публикуване в електронен вид в НАБИС Репозиториум - Репозиториум на ТУ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

1. Пълен текст на докладите – до 10 стр., вкл. фигури, таблици, изображения (цветните изображения поместени в текста) и литература, написани на един от работните езици на конференцията. Текстът е разположен на формат А4, с отстъпи от ляво, дясно, горе и долу - 20 мм, с шрифт Arial или Times New Roman - 11/12 pt, като страниците не се номерират.
2. Докладът трябва да съдържа : Заглавие, Име на автора (авторите), работно място, Резюме на български и/или английски език, Ключови думи, Текст на доклада с фигури, таблици и изображения и Литература по БДС.
3. Резюметата и докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: kin_t@tu-sofia.bg, като прикачени файлове.
4. Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия, ще бъдат отпечатани и публикувани.
5. Постерите се оформят във формат А0 и се представят в деня на откриването на Конференцията.
6. Работни езици: български, английски.
7. На всеки участник се предоставя сборник материали в електронен и отпечатан свитък със собствения доклад.

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

 • 26 август 2022 г. – Изпращане на заявката
 • 05 Септември 2022 г. – Потвърждаване на приетата заявка
 • 27 Септември 2022 г. – Изпращане на докладите в съответствие с изискванията
 • 17 Октомври 2022 г. – Рецензиране на докладите и потвърждаване на участие
 • 24 Октомври 2022 г. – Превеждане такси по банков път
 • 04 Ноември 2022 г. – Публикуване на програмата на конференцията с приетите доклади
 • 10 Ноември 2022 г. – Регистрация на участниците в конференцията в Център за международни срещи на ТУ-София
 • 10 Ноември 2022 г. – Откриване и Пленарна сесия
 • 10÷11 Ноември 2022 г. – Заседания по секции, научни дискусии и заключително заседание
 • 12 Ноември 2022 г. – Културна програма (по предварителна заявка)

Адрес:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
бул. "св. Климент Охридски" 8
София, България

Лице за контакти:

инж. Милка Иванова Иванова
тел.: 3248, моб. тел.: +359 (0) 895588576
e-mail: kin_t@tu-sofia.bg
ТУ - каб.: 4524