Учебни дисциплини

Въведение в дизайна

Oписание

Дисциплината „Въведение в дизайна” представя философията на специалност „Инженерен дизайн” в Технически университет–София чрез знания за широкото разбиране на понятието проектиране.

Дисциплината задава понятийния апарат на дизайна, неговата методология, теоретичните основи на дизайна и го разглежда и като обект и като процес. Представят се основните принципи и положения на инженерния дизайн и се очертават основите му чрез експлициране на общите основания на техническото и художествено проектиране, единството на функцията и формата при дизайнерските продукти – веществени или виртуални, както и интегративния характер на теоретичната и предметно-практическата дейности в областта на анализа и синтеза на естетични функционални системи.

Процесът на обучение по дисциплината „Въведение в дизайна” изяснява основни понятия, задава понятиен апарат, преминава през различни психически и психологически процеси, свойства, състояния и мисловни операции, интуитивни и сетивни усещания и възприятия, тяхната роля и значение при създаването и използването на дизайнерски продукти и достига до първи съзнателен опит за направа на дизайнерски проект чрез прилагане на получените теоретични знания. Курсът на обучение е теоретичен и съдържателен фундамент, подпомагащ повечето конкретни и специализирани дисциплини, необходими на обучаващите се инженер-дизайнери, като създава предпоставки за продуктивно и творческо прилагане на преподаваната теория при проектиране или оптимизиране на материални и/или виртуални дизайнерски продукти, както при индивидуална работа, така и при работа в екип.

Преподаватели

гл. ас. д-р Боряна Георгиева
гл. ас. д-р София Ангелова

Препоръчителна литература

Георгиева Б., Теоретични аспекти на инженерния дизайн (записки към лекционен курс), изд. на ТУ-София, София, 2014
Фийл, Ш. и П., Индустриален дизайн от A до Z, изд. Ташен, 2004
Бхаскаран Л., Дизайн и время, Арт-родник, Москва, 2006
Розенсон И. А, Основы теории дизайна, Питер, 2008
Bennett A., Design studies: theory and research in graphic design, New York, Princeton Architectural Press, 2006
Ernst, B., The Eye Beguiled: Optical Illusions, Benedikt Taschen, Köln, 1992