Учебни дисциплини

История на изкуството и дизайна

Oписание

Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания за историята на изкуството и дизайна, да осмислят творчески процесите при смяна на стиловете в различните епохи и национални школи. Да прилагат методите за анализ в съответствие със своите потребности при решаване на дизайнерски задачи по задание, да умеят да анализират произведенията на изкуството и дизайна, както и да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

Семинарни упражнения се провеждат по определена дискусионна тема, която се обсъжда в рамките на групата. Целта е студентите да се стимулират за изказване на собствено мнение по даден проблем, развиване на творческите им способности и самостоятелно вземане на решения. Реализацията се осъществява на базата на проекто-скици, компютърна обработка на рисунки, фотоси и текст. Студентите се подготвят самостоятелно за творческите задачи, изучавайки предварително теоретичната част на темата.

Преподаватели

Водещ преподавател:
гл. ас. д-р Боряна Георгиева-Гущанова