Учебни дисциплини

Индустриален дизайн

Oписание

Дисциплината изяснява акта на взаимодействие между дизайнера като художник, създаващ иновационен продукт и инженер-дизайнера, подготвящ този продукт за внедряване и реализация. Включват се основни теми като:
– Основни понятия, принципи и методи от процеса на промишленото и дизайнерското проектиране;
– Разкриване и разграничаване на сходствата във формата и ролята на художника и инженер-дизайнера;
– Формулиране на изискванията на ПДП към художника и инженер-дизайнера;
– Изясняване на законодателните възможности между автора – дизайнер и внедрител – потребител на авторските права и интелектуална собственост.

Преподаватели

проф. Сашо Драганов, катедра МЕНК, МФ